Watersnip (Gallinago gallinago) is een niet-opvallende maar zeer typische vogel van de beemden en is gebonden aan een open landschap. In de volksmond wordt Watersnip de vliegende geit genoemd vanwege een mekkerende geluid dat tijdens de balts hoorbaar is. Het geluid wordt voortgebracht door de buitenste staartpennen die vibreren tijdens de duikvlucht.

De soort komt in de Kleine Netevallei veel voor in de trekperiode en de winter. Het is een voormalige broedvogel maar onregelmatig zijn er baltsende exemplaren die broedpogingen ondernemen. Watersnippen zijn zeer gevoelig voor verdroging en verlies van microreliëf. Beide zaken hebben zich de afgelopen decennia in de Kleine Netevallei en ver daarbuiten voorgedaan. Daarom zijn broedende Watersnippen zo zeldzaam geworden in West-Europa. In de Kleine Netevallei zijn er kansen voor hervestiging en dat is één van de doelen van Natuurpunt.

Door verhoging van de grondwatertafel, het herstel van microreliëf (herstel historische greppels, grachten en verlandde meanders) en aangepast beheer, zal de soort terug kansen krijgen in de Kleine Netevallei. Hopelijk kan op termijn het geluid van de vliegende geit terug hoorbaar zijn in de Kleine Hetevallei. Vele andere soorten zullen trouwens ook profiteren van deze herstelmaatregelen en aangepast beheer.