bollaakbollaak2
 
Het is leuk om resultaten te zien van grote ingrepen in onze natuurgebieden. Er is onlangs een time-lapse filmpje gemaakt van het Zomerklokje in Emblem.
 
Daar werden een aantal voormalige weekend-verblijven afgegraven tot op niveau van het maaiveld. Bovendien werden deze afgegraven
percelen in verbinding gezet met de naastliggende Bollaak door de dijk op 2 plaatsen te doorbreken. Vermits de Bollaak juist achter die percelen uitmondt in de Kleine Nete, is ook de Bollaak, wanneer de sluizen openstaan, onderhevig aan de getijdenwerking van de Kleine Nete.
 
We gaan dus een heel andere biotoop krijgen in dit gebied en het is leuk om de werking van het getij te bekijken op het filmpje.
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de computermodellering van de afdeling Water van de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over het Life+ Kleine Nete project via deze link

Het natuurgebied de Kleine Netevallei is gelegen tussen Zandhoven, Ranst, Nijlen en Lier op de grens van de Kempen en het Scheldeësturarium. Het natuurgebied is gelegen langs de Kleine Nete die hier zijn benedenloop heeft. De Kleine Netevallei is uniek in Europa vanwege de combinatie van getijdenwerking, overstroming en een hoge grondwaterdruk. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er in de Kleine Netevallei een aantal zeer zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen zoals Zomerklokje (Leucojum aestivum), Moeraskartelblad (Pedicularis palustris), Kleine modderkruiper (Cobitis taenia) en Watersnip (Gallinago gallinago).

 

fuut

Futen - Foto Wim Dirckx

 

In het verleden werd het open rivierlandschap van de Kleine Netevallei gekenmerkt door beemden. Dit zijn natte schrale graslanden met een zeer hoge natuurwaarde. Sinds de jaren 1950 zijn vele beemden verlaten door de kleinschalige landbouw en de natuur kon zijn gang gaan. Op plaatsen die niet door de mens verstoord zijn, evolueerden de beemden naar waardevolle natuur zoals bloemrijke ruigten, rietlanden, wilgenstruwelen en broekbossen. Gelukkig genoeg zijn op een aantal plaatsen de beemden behouden gebleven.

 

VG_lente

Foto Peter Tibax

VG_winter

Foto Gerda Cabus

 

De natuurwaarde van de Kleine Netevallei is van Europees belang en om deze reden is het gebied aangeduid als habitatrichtlijngebied. Natuurpunt beheert maar liefst bijna 100 ha in het natuurgebied.